تصمیم

۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۲
تصمیم گیری

استفاده از مشاوره در تمام امور زندگی سودمند است. می توانیم از کتاب های مشاوره استفاده کنیم یا به کسانی رجوع کنیم که فکر می کنیم دانش و مهارت لازم را دارا هستند تا برای تصمیم های بزرگ زندگی خود از آنها کمک بخواهیم. از کودکی تا بزرگسالی مسائل زیادی پیش می آید که نیاز داریم از فکر و ایده های جالب توجه کسانی استفاده کنیم که قابل اطمینان هستند.